FANDOM


Đây là danh sách tất cả các nhân vật trong Clannad, bao gồm cả tiểu thuyết, anime, Clannad ~Hậu truyện~ và các tác phẩm liên quan.

Các nhân vật được chia thành nhóm theo tầm quan trọng của vai diễn trong sê-ri. Để xem thông tin chi tiết nhân vật, chỉ cần nhấp vào nhân vật.

Nhân vật chính

Nhân vật phụ

Nhân vật hỗ trợ

Các nhân vật khác

Các đội nhóm