FANDOM


Đây là danh sách tất cả các nhân vật trong Clannad, bao gồm cả tiểu thuyết, anime, Clannad ~Hậu truyện~ và các tác phẩm liên quan.

Các nhân vật được chia thành nhóm theo tầm quan trọng của vai diễn trong sê-ri. Để xem thông tin chi tiết nhân vật, chỉ cần nhấp vào nhân vật.

Nhân vật chính

Nhân vật phụ

Nhân vật hỗ trợ

Các nhân vật khác

Các đội nhóm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.